Chinatown Travel

Chinatown
 

Chinatown Travel

ทัวร์จีน Chinatown
ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เฉินตู
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จีนเส้นทางอื่น
 
 
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
 

 

Information

ข้อมูลจีนทั่วไป
วีซ่าจีน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เช็คอุณหภูมิในประเทศจีน
เช็คอุณหภูมิในประเทศไทย
 

 

 

เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี 8 วัน (SQ)

วันที่ 12-19 เม.ย. 55       
ราคา 89,900.- บาท

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กมีเตียงเสริม(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กไม่มีเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

12-19 เม.ย. 55

89,900.-

81,900.-

81,900.-

-

9,000.-

กรณีมีเด็กอายุต่ำกว่า  2  ขวบ  โปรดติดต่อสอบถาม
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี 8 วัน (SQ)

นำเที่ยวยุโรปทิวลิป 4 ประเทศ
อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก
เทรียร์ – อาเค่น – เวนโล่ – งานดอกไม้ฟลอริเอด 2012 – โคโลญจน์
ล่องแม่น้ำไรน์ – รูเดอไชม์ – ไฮเดลแบร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อัมสเตอร์ดัม
16.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ K ประตู 5 โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ซึ่งพบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

18.30

เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 979 (ใช้เวลา 2.25 ชั่วโมง)

21.55 ถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน)
23.45 เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 324 (ใช้เวลา 9.20 ชั่วโมง)
วันที่สอง

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้าน Zaanse Schans - ล่องเรือหลังคากระจก

07.05

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึง สนามบินสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** สนามบินสคิปโพล-หมู่บ้าน Zaanse Schans  ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เช้า

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หมู่บ้านแซนซ์สชานด์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Zaan ที่รวมความเป็นฮอลแลนด์ไว้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวฮอลแลนด์สมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นกังหันลม บ้านไม้สีเขียวน่ารักหลังเล็กๆ การทำชีส การทำรองเท้าไม้ ฯลฯ เชิญท่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)
นำเข้าชมสถานที่เจียรนัยเพชรที่มีชื่อเสียง ฝีมือระดับเจียรนัยเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ แล้วนำท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่งดงามสืบทอดมาแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนั้นถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ จากนั้นเชิญเดินเที่ยวชมย่านจัตุรัสดัมสแควร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)
พักที่ โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์
  ** อัมสเตอร์ดัม–บรัสเซลส์  ระยะทาง 256 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชั่วโมง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลิซเซ (LISSE) ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกหัวทิวลิปมากที่สุดในโลก  นำเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ อีกหนึ่งสวนสวยในฝันที่นักท่องเที่ยวหลายคนปรารถนาที่จะมาเยือน เชิญอิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันกับการชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์หลากสี เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น ท่านจะชื่นชอบและประทับใจกับหมู่มวลดอกทิวลิปหลากหลายสีสันที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวย และเรือนกระจก  ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันและพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่ผลิดอกออกใบต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ มีลำธารและสระน้ำน้อยใหญ่ลัดเลาะจัดวางในสวนสวยอย่างลงตัว

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ท้องถิ่น)
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือองค์การนาโต้ นำเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป “แกรนด์เพลซ” ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ ซึ่งเป็น ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เชิญเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวาน ช็อคโกแลต เป็นต้น
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน)
พักที่ โรงแรม NH BRUSSELS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – เทรียร์ - อาเค่น
 

** บรัสเซลส์-ลักเซมเบิร์ก  ระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
** ลักเซมเบิร์ก-เทรียร์  ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
** เทรียร์-อาเค่น  ระยะทาง 172 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) นำเดินชม ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชม โบสถ์โน๊ตเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง เชิญเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(จีน)
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเทรียร์ (TRIER) เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 ปีก่อนคริสตกาล โดยตั้งอยู่ในหุบเขาเตี้ยๆ ที่ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นบนฝั่งแม่น้ำโมเซลเลอ (Moselle River) ในเขตรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) และเมืองเทรียร์นี้เป็นเมืองอาณานิคมของโรมันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 และในศตวรรษถัดมาก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมืองเทรียร์ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โรมที่สอง” (the second Rome) เนื่องจากจำนวนและคุณภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยู่เป็นข้อพิสูจน์ที่โดดเด่นของอารยธรรมโรมัน ต่อมาองค์การยูเนสโกได้บรรจุรายชื่อเมืองเทรียร์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1986 นำถ่ายรูปกับ พอร์ทา นีกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ สร้างด้วยหินทรายสีเทาในช่วงปี ค.ศ.186-200 แล้วนำชม มหาวิหารเทรียร์ (Trier Cathedral) หนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี และเป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอาเค่น (AACHEN)
ค่ำ

พักที่ โรงแรม MERCURE EUROPAPLATZ หรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

วันที่ห้า อาเค่น – เวนโล่ – งานดอกไม้ฟลอริเอด 2012 - อาเค่น
 

** อาเค่น-เวนโล่  ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม              
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเวนโล่ (VENLO) สถานที่จัดงาน FLORIADE 2012  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 เมษายน – 7 ตุลาคม 2012  เชิญอิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันกับการถ่ายรูปและชื่นชมดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลินับล้านดอกที่งาน Floriade ซึ่งเป็นเทศกาลดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แปลงดอกไม้ของสวนจะแปรเปลี่ยนเป็นผืนผ้าใบให้กับภาพดอกไม้ขนาดยักษ์ ดื่มด่ำกับสีสันของดอกไม้  เลือกชมสินค้าและของที่ระลึก ชมเวิร์คชอป นิทรรศการ และการแสดงดนตรีสด  ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำสวน เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ท่ามกลางดอกไม้ใต้แสงไฟ หรือจะตามรอยเส้นทาง Floriade Trail เพื่อไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิก็ได้

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ท้องถิ่น)
ถึงเวลานัดหมาย นำเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองอาเค่น
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ท้องถิ่น)

วันที่หก อาเค่น - โคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – รูเดอไชม์
 

** อาเค่น-โคโลญจน์  ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
** โคโลญจน์-บ๊อบพาร์ด ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
** เซนต์กอร์-รูเดอไชม์ ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม              
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมันนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัว เมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ ชม โบสถ์โกธิคแห่งเมืองโคโลญจน์ ที่แข็งแกร่งงดงามยิ่ง นับเป็นโบสถ์ศิลปะโกธิคที่สูงที่สุดในโลกที่ใช้เวลาสร้างมากกว่า 600 ปี ชมความสวยงามของหน้าต่างกระจกสีที่ประดับอยู่ด้านในของโบสถ์ด้วยฝีมืออันประณีต เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าเยอรมันในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน HOHESTRASSE ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (จีน)
นำเดินทางโดยรถโค้ชผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันนีสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของเหล่าขุนนางเยอรมันนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณ “ลอร์ไลย์” ดินแดนแห่งตำนานเก่าแก่ลุ่มแม่น้ำไรน์ แล้วเทียบท่าเรือ จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองรูเดอไชม์ (RUDERSHIEM) เมืองน้อยน่ารักริมแม่น้ำไรน์
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(ท้องถิ่น)
พักที่ โรงแรม JAGDSCHLOSS หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด รูเดอไชม์ – ไฮเดลแบร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต - สิงคโปร์
 

** รูเดอไชม์-ไฮเดลแบร์ก ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง
** ไฮเดลแบร์ก–แฟรงค์เฟิร์ต ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.20 ชั่วโมง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมันนี อีกทั้งยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมันนี ผ่านชมตัวเมืองไฮเดลแบร์กซึ่งเป็นเมืองพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) นำเข้าชม ปราสาทไฮเดลแบร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในแง่สถาปัตยกรรมของเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 16 สร้างขึ้นครั้งแรกโดย Conrad Von Hohenstaufen เจ้าผู้ครองแคว้นพาลาติเนต (Palatinate) อันเป็นแคว้นหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทหลังแรกเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 เจ้าผู้ครองแคว้นคนต่อๆ มาก็ได้ต่อเติมปราสาทให้งดงามและยิ่งใหญ่ขึ้น ชมประตูคืนเดียวตามตำนานการสร้างประตูเข้าสู่สวน ชมความยิ่งใหญ่ของถังเก็บเหล้าองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความจุ 221,726 ลิตร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่าและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไทย)
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมันนี นำชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ แล้วเชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (จีน)
19.00 นำเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
22.00 เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 325 (ใช้เวลา 11.15 ชั่วโมง)
วันที่แปด สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
16.15 ถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.35 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 (ใช้เวลา 2.25 ชั่วโมง)
20.00

ถึง สนามบินสุวรรณภูม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของ ไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่ สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศจากจังหวัดของท่าน เพื่อมาต่อเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิตามรายการของทัวร์   และเพื่อให้เวลาของทั้งสองเที่ยวบินสอดคล้องกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   

 

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัดของสายการบินไทย และค่าภาษีต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเช็งเก้น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านตามความสมัครใจ)
- ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการนำเที่ยวตลอดรายการจากมัคคุเทศก์
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 3,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท)

 
อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (รวมแล้วเป็น 10%)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจาก 20 กก. ที่ทางสายการบินกำหนด หรือมากกว่า 1 ใบในกรณีที่ทางสายการบิน   กำหนดให้โหลดกระเป๋าได้เพียง 1 ใบเท่านั้น
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 
เงื่อนไขการจอง

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ถือว่าการจองนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน  ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือชำระ 14 วันก่อนการเดินทาง
2. กรณีไม่สามารถเดินทางได้ด้วยประการใดๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ทางบริษัทฯ ขออภัยที่ไม่สามารถรับการชำระค่าทัวร์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
   3.1 เช็คต่างจังหวัด          3.2 ธนาณัติ          3.3 บัตรเครดิต
4. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือถือศีลมังสวิรัติกรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
5. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป และท่านจะต้องไปดำเนินการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตัวท่านเองที่สถานทูตนั้นๆ ตามระเบียบที่สถานทูตกำหนด โดยที่ทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่สถานทูตฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่สถานทูตนั้นๆ ด้วย
6. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทต้องนำไปชำระคำเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
8. กรณีเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดง เพื่อที่ทางบริษัท จะได้ทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารในวันแรกของรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
9. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนคำทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศไปแล้ว เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคำใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

1.การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2.กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วยการเดินทางเป็นครอบครัวหากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเซงเก้น ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4.หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)
5.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)  กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด      กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
6.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น
7.กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
8.กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
9.เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย   และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต    รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล   เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทางรวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 
 

 

 

 

 

 

 

Chinatown Travel

  ทัวร์จีน | บริษัททัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | China Town Travel | ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์เฉินตู ทัวร์จางเจียเจี้ย
 
 

บริษัท ไชน่า ทาวน์ ทราเวล จำกัด Chinatown Travel
168/19 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว71) แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-530-6400 แฟกส์ : 02-538-6100
www.chinatown.co.th E-mail : info@chinatown.co.th